Spostrzeżenia i sugestie

Wszelkie sugestie i uwagi można wysłać do nas pocztą lub przesłać elektronicznie na  adres: sekretariat@inflancka.pl. Zgłaszać je można także osobiście w sekretariacie Szpitala. Zapraszamy w każdy poniedziałek od 9.00 do 10.00.

Sugestie i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu autora nie będą rozpatrywane.

  

Rozpatrywanie spraw: 

  • Po zarejestrowaniu sugestii/wniosku dyrektor Szpitala lub upoważniona przez niego osoba (pełnomocnik) określa sposób jej rozpatrzenia oraz, w razie potrzeby, ustala osobę odpowiedzialną za wstępne rozpatrzenie sprawy. 

 

  • Osoba dokonująca wstępnego rozpatrzenia sugestii/wniosku w szczególności zapoznaje się z  całością posiadanej przez Szpital dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz może zwracać się do osób bezpośrednio związanych z przedmiotem sprawy o wyjaśnienia ustne lub pisemne.

 

  • Projekt odpowiedzi na sugestię/wniosek osoba rozpatrująca sprawę przekazuje do podpisu Dyrektorowi lub upoważnionej przez niego osobie (Pełnomocnikowi).

 

  • Odpowiedź przesyła się drogą elektroniczną, listem poleconym, pocztą kurierską lub gońcem.

 

  • Jeśli sugestia/wniosek dotyczyła świadczeń medycznych kopię opisanej sprawy i odpowiedzi (a jeśli w toku rozpatrywania wytworzono również inne dokumenty także ich kopie) umieszcza się w historii choroby.

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.