Inflancka Szpital
Szpital

Konkurs dla ginekologów, neonatologów, anestezjologów...

2000-11-20,

Konkurs ofert: na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego - w dziedzinach: ginekologii i położnictwa neonatologii i pediatrii anestezjologii okulistyki radiologii


O G Ł O S Z E N I E

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA"
im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej" SP ZOZ
00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6
www.inflancka.pl

Na podstawie :
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
- Statutu Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej" SP ZOZ w Warszawie


ogłasza konkurs ofert:


na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego - w dziedzinach:
ginekologii i położnictwa
neonatologii i pediatrii
anestezjologii
okulistyki
radiologii


Informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępnione są w siedzibie Szpitala w Warszawie ul. Inflancka 6, Sekretariat Dyrektora Naczelnego, w dni robocze w godz. 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.inflancka.pl


Planowany czas trwania umowy wynosi 36 miesięcy tj. od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.


Miejsce i termin składania ofert: Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej" SP ZOZ w Warszawie ul. Inflancka 6, Sekretariat Dyrektora Naczelnego do dnia 16 listopada 2012 r. do godz. 10:00


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Miejsce i termin otwarcia ofert: Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej" SP ZOZ w Warszawie ul. Inflancka 6, Sekretariat Dyrektora Naczelnego dnia 16 listopada 2012 r. godz. 10:30

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji - na stronie internetowej Szpitala: www.inflancka.pl


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części.


Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej.


Oferent ma prawo składania umotywowanych skarg do Komisji Konkursowej przed rozstrzygnięciem konkursu i umotywowanych protestów do Dyrektora Szpitala w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku.


Oferenci obowiązani są do złożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert (SWKO).


Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami w dni robocze w godz. 800 - 1500:
Pani Olga Czubaszek
- tel. 0 (22) 831-63-10
e-mail: sekretariat@inflancka.pl

======================================================================

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE CAŁODOBOWYCH SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM „INFLANCKA"

I. UWAGI WSTĘPNE
1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, zwane dalej "Szczegółowymi warunkami konkursu ofert" określają:
• założenia konkursu ofert•
• wymagania stawiane oferentom
• tryb składania ofert
• sposób przeprowadzania konkursu
• tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów związanych z tymi czynnościami.
2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert".
3. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Statutu Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej" SP ZOZ w Warszawie, Zarządzenia Dyrektora Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA"
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" zastosowanie mają przepisy i postanowienia wskazane w pkt 3 lub - jeśli odnośne przepisy nie stanowią inaczej - decyzje Komisji Konkursowej.

II. DEFINICJE
Ilekroć w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" oraz w załącznikach do tego dokumentu jest mowa o:
l) oferencie - to rozumie się przez to podmiot, o którym mowa art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654);
2) udzielającym zamówienia - rozumie się przez to Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej -„Zakurzonej" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej;
3) przedmiocie konkursu ofert - rozumie się przez to specjalistyczne świadczenia zdrowotne;
4) formularzu oferty - rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia;
5) świadczeniach zdrowotnych - rozumie się przez to świadczenia zdrowotne w odpowiednim zakresie wykonywane dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej -„Zakurzonej", w szczególności dla osób będących świadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
6) umowie - rozumie się przez to wzór umowy opracowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

III. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT
1. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
2. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres:
Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA" 00-189 Warszawa ul. Inflancka 6 z dopiskiem na kopercie - „Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych"
3. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" oraz "Regulaminie pracy komisji konkursowej".
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
5. O odwołaniu konkursu ofert Udzielający zamówienia zawiadamia pisemnie oferentów biorących w nim udział.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert" na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia.
2. Liczba deklarowanych godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych w miesiącu do 200 godzin, z możliwością ich zwiększenia w przypadku zastępstwa w ramach zawartych umów,
3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo swobodnego określania liczby godzin pracy w danym miesiącu w tym zaniechania ich wykorzystania,
4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert".
6. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
7. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych.
8. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent osobiście.
9. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.
10. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.
11. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem "Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty".
12. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych"

V. INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA
1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.
3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4. Oferenci związani - w chwili składania oferty - ze Szpitalem Specjalistycznym „INFLANCKA" umową na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą zastąpić dołączenie dokumentów wymaganych w formularzu ofertowym oświadczeniem, iż znajdują się one w zasobach Szpitala przy stosownej umowie.

VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresach określonych Zarządzeniem Dyrektora Szpitala stanowiącym podstawę do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych obejmuje liczbę osób wynikającą z umów.
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, w liczbie zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie Szpitala.
4. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz postanowienia umów zawartych przez Szpital Ginekologiczno-Położniczy „INFLANCKA, z którymi oferent może się zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia.
5. Od oferenta wymagane jest posiadanie:
a) dla świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa: specjalizacja z ginekologii i położnictwa II stopnia lub specjalizacja z ginekologii i położnictwa I stopnia pod warunkiem udokumentowania minimum 5 letniego doświadczenia
b) dla świadczeń w zakresie neonatologii i/lub pediatrii: specjalizacja II stopnia z neonatologii lub pediatrii (Zamawiający dopuści oferty z I stopniem specjalizacji pod warunkiem udokumentowania minimum 5 letniego doświadczenia
c) dla świadczeń w zakresie anestezjologii: specjalizacja II stopnia z anestezjologii (Zamawiający dopuści oferty z I stopniem specjalizacji pod warunkiem udokumentowania minimum 3 letniego doświadczenia)
d) dla świadczeń w zakresie okulistyki: minimum zakończone dwa lata specjalizacji kierunkowej
e) dla świadczeń w zakresie radiologii: minimum zakończone dwa lata specjalizacji kierunkowej
6. Oferent zobowiązany jest do posiadania zarejestrowanej praktyki w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654). Udzielający Zamówienia dopuści warunkowo oferty oferentów zarejestrowanych w trybie poprzednich rozwiązań ustawowych pod warunkiem złożenia dodatkowo oświadczenia, iż do dnia 30.12.2012 r. zobowiązują się do zrealizowania obowiązku rejestrowego zgodnie z przepisami w/w ustawy.

VII. OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ
Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres od
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 roku.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę składa się w Sekretariacie Szpitala w terminie do dnia 16 listopada 2012 r. do godz. 10.00
2. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Udzielającego zamówienia uprawniona jest Pani Olga Czubaszek.
3. Udzielający zamówienia dopuszcza kierowanie pytań wyłącznie w formie pisemnej. Odpowiedzi zamieszczane będą wyłącznie na stronie www.inflancka.pl
4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie, iż w wyniku dialogu, o którym mowa w VIII.3 może dokonywać zmian i/lub uzupełnień w postanowieniach niniejszego postępowania. Dla ich dokonywania Udzielający zamówienia posiłkował się będzie odnośnymi przepisami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych"

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

X. KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.
2. Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej określa "Regulamin pracy Komisji konkursowej" obowiązujący na podstawie zarządzenia.
3. W razie konieczności wyłączenia członka komisji konkursowej, nowego członka komisji powołuje Udzielający zamówienia.
4. Udzielający zamówienia nie powołuje nowego członka komisji konkursowej w przypadku o ile komisja konkursowa liczyć będzie, pomimo wyłączenia jej członka, co najmniej trzy osoby.
5. Udzielający zamówienia wskazuje nowego przewodniczącego, jeśli wyłączenie członka komisji konkursowej dotyczy osoby pełniącej tę funkcję.

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
l. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2012 r. w Sekretariacie Szpitala godz. 10:30
2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej:
a) w części jawnej komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami
b) w części niejawnej po ustaleniu, które z ofert spełniają warunki konkursu i odrzuceniu ofert nie odpowiadających warunkom konkursu, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
c) Komisja Konkursowa może - ze wszystkimi oferentami spełniającymi wymogi formalne lub wybranymi oferentami spełniającymi wymogi formalne podjąć dialog negocjacyjny.
3. Szczegółowe zasady postępowania Komisji konkursowej określa "Regulamin pracy komisji konkursowej".

XII. KRYTERIA OCENY OFERT
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
• Kwalifikacje ( posiadany stopień specjalizacji, prace i tytuły naukowe, dodatkowe umiejętności i/lub uprawnienia),
• ceną za 1 godz. udzielania świadczeń (podstawowa) - wynikająca bezpośrednio ze zgłoszonej oferty lub dialogu negocjacyjnego;
• ilość deklarowanych godzin świadczenia usług,
• doświadczenie zawodowe,
• dotychczasowa praca w szpitalu posiadającym certyfikaty „Szpital Przyjazny Dziecku" i ISO 9001:2001 (lub równoważne)

XIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Dyrektor - Naczelny Lekarz Szpitala na podstawie protokołu prac Komisji Konkursowej
2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, podając nazwę Oferenta oraz numer oferty, którą wybrano.
3. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu.
4. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin, miejsce zawarcia i podpisania umowy.

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej w formie pisemnej umotywowaną skargę. Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.
2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
3. Oferent, może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu.
4. Rozstrzygnięcie protestu następuje na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
5. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych zasad, a także warunków realizacji zamówienia określonych w dokumentach konkursowych.

=================================================================

Warszawa, dnia .........................................Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA"
im. Krysi Niżyńskiej-„Zakurzonej"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-189 Warszawa ul. Inflancka 6


O F E R T A

Na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, w zakresie:

ginekologii i położnictwa*
neonatologii i pediatrii*
anestezjologii*
okulistyki*
radiologii*

(*niepotrzebne skreślić)
Przedmiotem niniejszej oferty jest udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, w siedzibie Udzielającego zamówienia zgodnie z wzorem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych konkursem.

Imię .............................................................................................................................................................
Nazwisko ......................................................................................................................................................
PESEL .............................................Nr prawa wykonywania zawodu .........................................................
Specjalizacja w zakresie (stopień specjalizacji) .......................................................................................
Nr dokumentu specjalizacji ......................................................................................................................
Nr rejestr. indywidualnych spec. praktyk lekarskich OIL ..........................................................................
Nr wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej....................................................................................
prowadzonej przez: ..................................................................................................................................
NIP ............................................................ REGON .................................................................................
Adres indywidualnej praktyki lekarskiej ......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Adres korespondencji (o ile nie pokrywa się z adresem praktyki) ...........................................................
.....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE OFERENTA
OFERENT OŚWIADCZA, IŻ:
1. Zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie, "Szczegółowymi warunkami konkursu ofert" oraz projektem umowy i nie zgłasza zastrzeżeń.
2. Świadczeń zdrowotnych objętych konkursem udzielać będzie w siedzibie Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA" w Warszawie oraz przy użyciu sprzętu należącego do Udzielającego zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Prowadzi Praktykę Lekarską w dziedzinie ...............................................................................................................zarejestrowaną w rejestrze w OIL oraz w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ......................................................pod nr ................................................................................... zgodnie z danymi wymienionym w ofercie.
4. O ile w pkt. 3 wpisano działalność zarejestrowaną na postawie przepisów innych niż Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) zobowiązuje się do dnia 30.12.2012 r. do dostarczenia wpisu zgodnego z przepisami w/w ustawy.
5. Świadczeń zdrowotnych udzielać będzie osobiście. W przypadku niemożności udzielania świadczeń osobiście zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa przez osobę dysponującą uprawnieniami i doświadczeniem nie mniejszym od oferenta - zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
6. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na (minimum) minimalną kwotę gwarantowaną i zobowiązuje się do przedłożenia kopii polisy OC nie później niż w dniu podpisania umowy, a także gwarantuje utrzymanie jej ważności przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada aktualne badania lekarskie.
8. Deklarowana liczba godzin wykonywania świadczeń zdrowotnych w miesiącu: nie mnie niż ................................
9. Proponuje następujące warunki wynagrodzenia: wysokość stawki podstawowej w kwocie ...........................zł. za godzinę-wykonywania świadczeń zdrowotnych.
10. Deklaruję, iż posiadam następujące dodatkowe uprawnienia i/lub umiejętności (np. diagnostyka usg, urodynamika, kolposkopia itp.): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. ZAŁĄCZNIKI:
1. Poświadczona kopia wpisu do rejestru OIL - zał. Nr1
2. Poświadczona kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej -zał. Nr2
3. Poświadczona kopia nadania numeru REGON - zał. Nr 3
4. Poświadczona kopia nadania numeru NIP - zał. nr 4
5. Kopie dokumentów dotyczących prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanej specjalizacji -zał. 5a, 5b, itd.)
6. Kserokopia polisy OC lub oświadczenie złożone o przedłożeniu polisy - zał. nr 6
7. Opis dotychczasowej działalności zawodowej z uwzględnieniem wymaganego doświadczenia.


...........................................
podpis


Podmioty związane - w chwili składania oferty - umową o wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA" mogą - zamiast załączników nr 1-7 - złożyć oświadczenie następującej treści:

 


...........................................
(pieczęć podmiotu leczniczego)

 

OSWIADCZENIE


Niniejszym oświadczam, iż będąc związanym ze Szpitalem Specjalistycznym „INFLANCKA" umową na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z dnia ............................. dokumenty stanowiące załączniki w niniejszym postępowaniu konkursowym:
Poświadczona kopia wpisu do rejestru OIL
Poświadczona kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Poświadczona kopia nadania numeru REGON
Poświadczona kopia nadania numeru NIP
Kopie dokumentów dotyczących prawa wykonywania zawodu lekarza i posiadanej specjalizacji
Kserokopia polisy OC lub oświadczenie złożone o przedłożeniu polisy
Opis dotychczasowej działalności zawodowej z uwzględnieniem wymaganego doświadczenia.
znajdują się w zasobach Szpitala, a ich aktualność na dzień złożenia niniejszej oferty została zachowana.

 

 

 

...........................................
podpis


===========================================================================WZÓR UMOWY

UMOWA NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W TYM CZYNNOŚCI FACHOWYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRES DYŻURU MEDYCZNEGO, W ZAKRESIE ............

zawarta w dniu ...........................r. w Warszawie, pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym „INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej" Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 6, wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000216065, NIP 525-20-94-693, REGON 013003050 reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala - dr n. med. Janusza SIEMASZKO, zwanym dalej Udzielającym zamówienia lub Szpitalem
a
............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia na wykonanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego, w zakresie ........, a w szczególności:
a) diagnostyka, planowanie i leczenie wg obowiązujących standardów,
b) realizowanie zleconych działań w ramach określonych w pkt. 1,
c) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia i standardami Szpitala - w tym stosowania Centralnego Systemu Informatycznego Szpitala (CSI).
2. Świadczenia realizowane będą w jednostkach organizacyjnych Szpitala.
3. Dopuszcza się - za zgodą Przyjmującego zamówienie - wykonywanie świadczeń poza jednostkami organizacyjnymi Szpitala (np. akcje społeczne w których Szpital uczestniczy).
4. Kierując się dyspozycją art. 27 ust. 4 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej Udzielający zamówienia wskazuje, iż określa minimalną liczbę osób udzielających jednoczasowo tożsame świadczenia medyczne na:
- w zakresie ginekologii i położnictwa: w godzinach zwykłej ordynacji 12, poza nimi 3
- w zakresie neonatologii i/lub położnictwa: w godzinach zwykłej ordynacji 4, poza nimi 2
- w zakresie anestezjologii - w godzinach zwykłej ordynacji 3, poza nimi 1
- w zakresie okulistyki - 1
- w zakresie radiologii - 1

§ 2
1. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w dni robocze, dni dodatkowo i ustawowo wolne od pracy wg. Harmonogramu ustalanego przez Udzielającego zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z harmonogramem ustalanym na miesięczne okresy kalendarzowe. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wprowadzenia - w toku realizacji umowy - innych okresów ustalania harmonogramów z zastrzeżeniem, że nie mogą być one krótsze niż 7 dni.
3. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1 przygotowuje osoba realizująca obowiązki ordynatora (koordynatora), zastępca ordynatora (koordynatora) lub inna osoba wskazana przez Udzielającego zamówienia.
4. W ramach realizacji harmonogramów, o których mowa wyżej osoba realizująca obowiązki ordynatora (koordynatora) oddziału, zastępca ordynatora (koordynatora) lub inna osoba wskazana przez Udzielającego zamówienia określa dzienny - zadaniowy plan pracy Przyjmującego zamówienia.

§ 3
1. Przyjmujący zamówienie ma prawo wezwania na konsultację lekarzy innych specjalności, na zasadach obowiązujących u Udzielającego zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie ma prawo, kierować pacjentów Szpitala do innych zakładów opieki zdrowotnej celem konsultacji i diagnostyki, jeżeli wymaga tego stan zdrowia pacjenta, na zasadach obowiązujących u Udzielającego zamówienia.

3. Przyjmujący zamówienie ma prawo do korzystania, na potrzeby pacjentów, z usług laboratorium analitycznego i innych jednostek diagnostycznych Szpitala na zasadach obowiązujących u Udzielającego zamówienia.

§ 4
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i standardami postępowania obowiązującymi w zakresie ........, na zasadach wynikających z ustawy i standardów oraz stosując się do poleceń ordynatora (koordynatora) oddziału, zastępcy ordynatora (koordynatora) lub innej osoby wskazanej przez Udzielającego zamówienia

§ 5
1. Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową udzielane będą przez Przyjmującego zamówienie przy użyciu sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej, stanowiących własność Udzielającego zamówienia. Sprzęt i aparatura spełniają wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu i aparatury medycznej, należących do Udzielającego zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach określonych w niniejszej umowie.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw sprzętu medycznego należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Przyjmującego zamówienie.
4. Czynności związane z rejestracją pacjentów w jednostkach organizacyjnych Szpitala wykonuje Udzielający zamówienia.

§ 6
Zlecenia na badanie diagnostyczne i transport będą wystawiane przez Przyjmującego zamówienie, według zasad obowiązujących u Udzielającego zamówienia. Koszty ich wykonania pokrywa - zgodnie zawartymi umowami - Udzielający zamówienia lub pacjent.

§ 7
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielającego zamówienia z NFZ i innymi podmiotami.

 


§ 8
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami obowiązującymi u Udzielającego zamówienia w tym stosowania Centralnego Systemu Informatycznego Szpitala.

§ 9
1. Ustala się podstawową stawkę godzinową z tytułu realizacji niniejszej umowy na kwotę .......zł.(słownie ......................) za 1 godz. udzielanych świadczeń.
2. Przyjmującemu zamówienie przysługuje dodatek do stawki podstawowej w wysokości:
- 15% (piętnaście procent) za każdą godzinę pracy w charakterze szefa dyżuru-pierwszego dyżuranta (poza godzinami zwykłej ordynacji)
- 10% (dziesięć procent) za każdą godzinę pracy w charakterze dyżuranta na pozostałych (poza pierwszą) pozycjach (poza godzinami zwykłej ordynacji)
- 8% (osiem procent) za każdą godzinę wykonywania obowiązków zastępcy ordynatora (koordynatora) - tylko w godzinach zwykłej ordynacji
3. Za zrealizowane świadczenia zdrowotne Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie miesięcznie w kwocie, stanowiącej iloczyn udokumentowanej liczby godzin udzielanych świadczeń w ciągu doby, przez stawkę za godz. Jako minimalną jednostkę rozrachunkową przyjmuje się ½ godziny (30 minut).
4. Stronom przysługuje prawo ustalenia w toku realizacji niniejszej umowy dodatkowych stawek godzinowych i/lub zadaniowych. Ustalenie takie dla swej ważności musi mieć formę aneksu.
5. Strony ustalają, że okresem rozrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy.
6. Należności z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy Udzielający zamówienia wypłaca, za miesiąc poprzedni, w terminie do 10 dni licząc od daty otrzymania faktury wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem, o którym mowa w § 10.
7. Należności za wykonanie świadczenia zdrowotne zostaną przekazane Przyjmującemu zamówienie na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.
8. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Udzielającego zamówienia pokrywa Udzielający zamówienia, a koszty obsługi bankowej powstałe w banku Przyjmującego zamówienie pokrywa Przyjmujący zamówienie.

§ 10
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do składania miesięcznych sprawozdań z liczby godzin udzielanych świadczeń zdrowotnych wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składane jest w terminie do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Sprawozdanie, po weryfikacji przepracowanych godzin zatwierdza Ordynator (Koordynator) Oddziału, a w przypadku jego nieobecności osoba wskazana przez Udzielającego zamówienia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo - w toku realizacji niniejszej umowy - wprowadzenia innego sposobu dokumentowania liczby godzin udzielanych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności elektronicznego systemu kontroli czasu pracy.

§ 11
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli wykonywanej przez Udzielającego zamówienie, Narodowy Fundusz Zdrowia, inne uprawnione organy oraz udostępniania wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzania kontroli.
2. W przypadku nałożenia kary na Udzielającego zamówienia przez organ kontroli o którym mowa w ust. 1 związanej ze świadczeniem usług, Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zwrotu pełnej wysokości nałożonej kary.

 

§ 12
1. Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić w Szpitalu działalności wykraczającej poza zakres umowy i konkurencyjnej wobec działalności statutowej prowadzonej przez Udzielającego zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zaopatruje się w odzież i obuwie ochronne, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Pranie odzieży, o której mowa w ust. 2 zapewnia Udzielający Zamówienia zgodnie ze standardem obowiązującym w Szpitalu.
5. Odzież ochroną zabiegową oraz jednorazową zapewnia Udzielający zamówienia.
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora dostarczonego przez Udzielającego zamówienia.

§ 13
1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę pielęgniarską oraz administracyjną i gospodarczą w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze standardem i zasadami obowiązującymi w Szpitalu.
2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się dokonać przeszkolenia Przyjmującego zamówienie w zakresie obsługi Centralnego Systemu Informatycznego Szpitala. Korzystanie z CSI jest obowiązkiem Przyjmującego zamówienie.

§ 14
Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
1. wystawiania recept w imieniu Udzielającego zamówienia w przypadkach objętych wskazaniami medycznymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. współpracy z personelem zatrudnianym przez Udzielającego zamówienia.

§ 15
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie.

§ 16
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
1. ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w terminie i wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów,
2. złożenia polisy ubezpieczeniowej (kopii), o której mowa w ust. 1 nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w przypadku jej odnawiania i/lub zmiany nie później niż w dniu wygaśnięcia poprzedniej (złożonej) polisy.
3. utrzymywanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia.

§ 17
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, a w szczególności wynikających z :
a) niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego,
b) nieprawidłowego wystawiania recept podlegających refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
c) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym,
d) nie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy i niekompletny, (w tym dokumentacji elektronicznej)
e) braku realizacji zaleceń kierownictwa Szpitala i/lub jednostek kontrolujących
f) naruszenia praw pacjenta określonych przepisami ustawy
2. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia a Udzielającym zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 18
1. W związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do wydawania pacjentom zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.
2. Recepty wystawiane pacjentom w związku z wykonywaniem świadczeń objętych niniejszą umową sporządzone są na drukach recept udostępnianych przez Udzielającego zamówienia.

§ 19
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w Szpitalu:
- Polityki Bezpieczeństwa Informacji
- Instrukcji Bezpieczeństwa p.poż

§ 20
Przyjmujący Zamówienie w razie niemożności osobistego wykonania świadczeń będących przedmiotem niniejszej Umowy, zobowiązany jest zapewnić Udzielającemu zamówienie wykonywanie swoich czynności innej osobie, która posiada aktualną Umowę tego samego rodzaju z Udzielającym Zamówienie.

§ 21
Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
1. z upływem czasu, na który została zawarta,
2. na mocy porozumienia stron,
3. w wyniku oświadczenia Udzielającego zamówienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Przyjmujący zamówienie narusza postanowienia umowy lub jeśli dalsza realizacja umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia,
4. w wyniku oświadczenia Udzielającego zamówienia z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, a dotyczących:
a) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej ilości i jakości,
b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań i informacji,
c) uzasadnionych skarg pacjentów, jeśli związane są one z naruszeniem postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa regulujących zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 22
Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie;
1. utracił prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostało w stosunku do niego zawieszone,
2. przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Udzielającego zamówienia,
3. nie dotrzymał warunków określonych w § 16 niniejszej umowy dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
4. w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej umowy.

§ 23
Udzielający zmówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu zawarta przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem zdrowia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie Udzielający zamówienia złoży Przyjmującemu zamówienie na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

§ 24
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ........................ do dnia................................

§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej sfinansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr. 164, poz. 1027 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz Zarządzeń Prezesa NFZ.

§ 26
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


§ 27
Zmiany do umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.


§ 28
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.

 

Przyjmujący zamówienie Udzielający zamówienia


=========================================================================

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

W dniu 19 listopada 2012 roku - zgodnie z wnioskiem Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 43/2012 Dyrektor Szpitala dokonał rozstrzygnięcia postępowania na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - w tym czynności fachowych wchodzących w zakres dyżuru medycznego - w dziedzinach: ginekologii i położnictwa
neonatologii i pediatrii
anestezjologii
okulistyki
radiologii.


Umowy według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Zarządzenia zawarte zostaną z następującymi podmiotami, na zawartych w ofercie oraz (odpowiednio) protokole z negocjacji warunkach:

Oferta nr Imię i nazwisko oferenta specjalizacja
1. Halina Bastian anestezjologia

3. Grzegorz Jędrzejewski ginekologia i położnictwo

4 Kazimierz Oksza-Orzechowski anestezjologia
5 Włodzimierez Lichota anestezjologia
6 Bożenna Piliszek anestezjologia
7 Andrzej Osiński ginekologia i położnictwo
anestezjologia
8 Justyna Radkiewicz ginekologia i położnictwo
9 Krzysztof Maj ginekologia i położnictwo
10 Tomasz Piórkowski anestezjologia
12 Roman Majchrzak ginekologia i położnictwo
13 Jacek Zakrzewski ginekologia i położnictwo
14 Jarosław Redas anestezjologia
15 Jarosław Ciechanowicz anestezjologia
16 Krzysztof Busler anestezjologia
17 Paweł Świetlicki ginekologia i położnictwo - nie przystąpił do negocjacji, oferta odrzucona
18 Włodzimierz Niedziela ginekologia i położnictwo
19 Tomasz Songin ginekologia i położnictwo
20 Dorota Sosnowska ginekologia i położnictwo
21 Aneta Falkowska ginekologia i położnictwo
22 Jacek Mężyński ginekologia i położnictwo
24 Remigiusz Rak ginekologia i położnictwo
25 Iryna Kozicka ginekologia i położnictwo
26 Joanna Zawadzka ginekologia i położnictwo
27 Maciej Ruszkowski ginekologia i położnictwo
28 Maciej Koniński ginekologia i położnictwo
29 Krzysztof Gawroński ginekologia i położnictwo
30 Marcin Prokop ginekologia i położnictwo
31 Wiaczesław Bramski ginekologia i położnictwo
32 Marek Strzyżewski ginekologia i położnictwo
33 Marta Andziak neonatologia i pediatria
34 Iwona Matyjek neonatologia i pediatria
35 Grażyna Ostrowska neonatologia i pediatria
36 Joanna Kozłowska neonatologia i pediatria
37 Dorota Krzyczkowska neonatologia i pediatria
39 Waldemar Łepecki anestezjologia
40 Marek Polkowski ginekologia i położnictwo
41 Romuald Świerżewski anestezjologia

Stwierdza się, iż - wobec braku zgłoszonych przez Oferentów skarg - powyższe jest rozstrzygające.